Luați mâna de pe CET!

18 Feb 2013

 Capul de afiș al temerilor economice în județul nostru îl ține, încă dinainte de alegerile uslamiste, viitorul combinatului chimic Oltchim. Lipsa capitalului de lucru și presiunea datoriilor istorice au dus gigantul industrial pe buza prăpastiei falimentului. Ca și predecesorii lor, prim-ministrul Ponta și miniștrii economiei "Chițoiu și Vosganian, au promis salvarea activității viitoare și a locurilor de muncă de aici dar au făcut doar propagandă politică. Numai vorbe și nimic concret, unitatea economică de fală a României și Europei fiind ținută în viață numai " pe aparate" . Ce se vrea a se face cu Oltchim, nimic nu se șitie, dar, cu certitudine, se întrevăd două direcții previzibile: fier vechi sau dăruirea către concernul german PCC, invincibilului polonez Wojtiech Zaremba "nume cunoscut în țară, mai mult decât acela al majorității parlamentarilor români. Și dacă la nivel central jocul viitorului Oltchim se află într-o densă nebuloasă, la Rm. Vâlcea, în jurul Oltchim-ului, ombilical legat de CET Govora, se fac jocuri murdare, sabotaje pentru schimbarea actualului management de la CET, poftele unora (pe care i-am depistat cu nume și prenume!) întrecând orice măsură. În ocultismul lor, forțe distructive din CET au lansat zvonul "cu ajutorul răspândacilor din presa locală "că pericolul falimentului principalului furnizor de agent termic devine iminent, în condițiile în care Oltchim-ului i se va mai livra curent electric și combinatul nu- și va plăti datoria pentru acesta. În acest moment, avem toate datele, cu privire la intoxicarea opiniei publice și stârnirea unei panici intenționate, însă nu le dăm acum publicității, în speranța că fosta și actuala conducere a CET Govora va organiza o conferință de presă lămuritoare, spunând adevărul foarte cunoscut. Și ca să dovedim că nu ne lăudăm, informăm opinia publică despre faptul că bugetul consolidat al CET-ului este mai mare decât datoria de la Oltchim și că, de la 1 ianuarie și până acum, beneficiarul Oltchim, de bună credință, a plătit 51 de miliarde lei, la CET. În lansarea zvonurilor defetiste și încăierarea conducătorilor, s-a interpus un consilier județean liberal, care și-a falimentat cu măiestrie propria firmă, amorsând profesionist un scandal între conducători, conducători și sindicate, CET și presa locală și mai șitim noi între cine cu cine. Băgându-se în seamă, consilierul a lansat zvonuri alarmiste despre viitorul CET-ului, contribuind activ la panica produsă. O găselniță fără finalitatea urmărită de el a fost dorința (exprimată oficial, oare?) de a cunoaște rezultatul ultimului control făcut de Curtea de Conturi la CET. Întrucât nouă ne pasă de viitorul acestei unități economice județene, îl informăm pe consilierul insidios că ultimul control s-a făcut în perioada anilor 2009-2010, constatările au fost normale și nu s-au găsit abateri, disfuncționalități sau deficiențe în activitatea supusă controlului. Și ca să poată dormi liniștit, redăm mai jos rezultatele acestui control în care el crede că va descoperi laurii viitorului său în Consiliul Județean.

Romeo POPESCU ************************************************************************************************************************************* Curtea de Conturi a României Camera de Conturi Vâlcea

RAPORT DE CONTROL

Rm. Vâlcea, 15.07.2010

Subsemnații Benghea Florian și Stanciu Constantin având funcția de auditori publici externi în cadrul Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea,  în temeiul Legii nr. 94/1992 republicată în anul 2009 și în baza delegației de control nr. 36/31.05.2010, am efectuat în perioada 02.06 "15.07. 2010, controlul tematic privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului pentru perioada 01.01 "31.12.2009, la SC CET GOVORA SA din Rm. Vâlcea, strada Industriilor  nr.1, județul Vâlcea  având codul fiscal nr.RO 10102377. Controlul s-a efectuat în baza tematicii specifice nr. IV/30028/09.02.2009 a Curții de Conturi a României. În perioada supusă controlului și în timpul controlului, conducerea executivă  a instituției verificate a fost asigurată de: Bălan Mihai "Director general și Lăpădat Constantin "Director economic Din verificarea efectuată s-au constatat următoarele : SC CET GOVORA SA s-a înființat prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Electricitate (RENEL), în baza HG nr.759/1997 cu preluarea integrală a patrimoniului Filialei Electrocentrale Govora. SC CET GOVORA SA a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J38/683/1997, are un capital social de 18.609.437,50 lei reprezentînd contravaloarea a 7.443.775 actiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, capital subscris în întregime statului român. Drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar se exercită de către Consiliul Județean Vâlcea, care a preluat cu titlu gratuit pachetul de acțiuni de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participațiilor Statului București în conformitate cu HG nr. 1005/2002. Obiectul de activitate al SC CET GOVORA SA este producția de energie termică și energie electrică precum și efectuarea de acte de comerț în legătură cu obiectul de activitate. A. Obiective la care s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate, care nu au determinat producerea de prejudicii 1. La finele anului 2009 entitatea verificată nu a înregistrat în soldul contului 446.05,, Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate - redevențe către consiliul local ,, suma totală de 1.700.450,69  lei (anexa nr.1) reprezentând obligația de plată către: Consiliul Județean Vâlcea în sumă de 575.914,69 lei și Primăria Vâlcea suma de 1.124.536,00 lei conform contractelor de concesionare menționate în anexă, această sumă fiind înregistrată eronat în contul 401,, Furnizori,,. Nu   s-au luat măsuri de remediere în timpul controlului. Această abatere a fost consemnată în Procesul verbal de constatare anexat. 2. Nu a fost impozitată contravaloarea tichetelor cadou care excede valorii neimpozabile stabilite de Codul Fiscal - aceste tichete cadou au fost acordate și  salariaților care nu au copii minori, în sumă totală de 168.000 lei, respectiv, cu ocazia sărbătorilor de Paște în sumă de 81.900 lei (anexa nr.2) la Procesul verbal de constatare și cu ocazia sărbătorilor de Crăciun în sumă de 86.100 lei (anexa nr.3) la Procesul verbal de constatare , fără a se calcula, înregistra și reține impozitul pe venit, aferent, în sumă totală de 26.880 lei. Nu   s-au luat măsuri de remediere în timpul controlului. Această abatere a fost consemnată în Procesul verbal de constatare anexat. 3. Din controlul efectuat asupra înregistrărilor în contabilitate a documentelor primare prezentate, s-a constatat majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare cu suma totală de 129.080,00 lei (anexa nr.4) la Procesul verbal de constatare, respectiv au fost înregistrate eronat, facturile (anexate) decontate pentru executarea unor studii și proiecte privind execuția unor imobilizări corporale, care au fost realizate, recepționate și achitate conform contractelor încheiate (anexate), operațiunile fiind înregistrate în contabilitate drept cheltuieli de exploatare și nu cheltuieli de natura investițiilor cu care trebuia majorată valoarea obiectivelor respective. Nu   s-au luat măsuri de remediere în timpul controlului. Această abatere a fost consemnată în Procesul verbal de constatare anexat. 4. Înregistrarea eronată a cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale drept cheltuieli de exploatare a condus la majorarea nejustificată a cheltuielilor cu suma de 129.080,00 lei și respectiv diminuarea profitului impozabil cu aceea și sumă. Nu a fost calculat, înregistrat și virat un impozit pe profit aferent în sumă de 20.653,00 lei. Nu   s-au luat măsuri de remediere în timpul controlului. Această abatere a fost consemnată în Procesul verbal de constatare anexat. 5. Compartimentul de audit în anul 2009 nu și-a desfășurat activitatea conform legislației în vigoare, nu a elaborat norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, nu a întocmit un plan de audit viabil, nu a efectuat activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, nu a efectuat audit de regularitate, care reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicabile. Nu   s-au luat măsuri de remediere în timpul controlului. Această abatere a fost consemnată în Procesul verbal de constatare anexat. B. Obiective la care s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate care au determinat producerea de prejudicii Nu e cazul. C. Obiective de control la care s-au constatat fapte pentru care există indicii că au fost săvâr șite cu încălcarea legii penale Nu e cazul. D. Obiective la care nu s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate    1. Exactitatea și conformitatea bilanțurilor contabile Entitatea controlată a organizat și a condus evidența operativă și contabilă pe anul 2009 existând concordanța între datele înregistrate în evidența contabilă cu cele preluate în balanța de verificare la 31.12.2009 (anexa nr.1) și înscrise în bilanțul contabil la 31.12.2009 (anexa nr.2) și în contul de profit și pierderi la finele anului 2009 (anexa nr.3); 2. Efectuarea inventarierii tuturor ele­mentelor patrimoniale la termenele și în condițiile stabilite de lege, înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acesteia 1. Respectarea dispozițiilor legale privind organizarea și desfășurarea operațiunilor de inventariere faptică a tuturor elementelor de activ și pasiv înregistrate și raportate prin balanțele de verificare și bilanțurile contabile (se va urmări în mod distinct și inventarierea bunurilor din domeniul public al statului); 2. Concordanța dintre rezultatele inventarierii faptice cu cele din evidența scriptică analitică și sintetică, atât din punct de vedere can­titativ cât și valoric. 3. Valorificarea rezultatelor inventarierii conform Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.1753/22.10.2004. 3. Situația și evoluția capitalului social Capitalul social în sumă de 18.609.438 lei nu s-a modificat în anul 2009 (anexa nr.4). 4. Acordarea de la bugetul de stat sau din fondurile speciale a subvențiilor, transferurilor și alocațiilor bugetare pentru investiții precum și utilizarea lor conform destinațiilor stabilite. În anul 2009 entitatea controlată nu a primit subvenții pentru investiții, soldul contului 131 ,, Subvenții pentru investiții,, la finele anului fiind în sumă de 5.693.815,74 lei (anexa nr.5) reprezentând subvențiile pentru investiții, netransferate la venituri. La finele anului 2009 subvenția de încasat pentru agentul termic este în sumă de 7.259.928,87 lei (anexa nr.6) astfel: sold la 31.12.2008 - 5.562.440,39 lei, constituită în anul 2009 - 14.608.084,54 lei, încasată în anul 2009 - 12.910.596,06 lei. Ajutorul de stat în sumă de 6.000.000,00 lei (anexa nr.6) primit conform OUG 110/2009 pentru achitarea obligațiilor comerciale restante înregistrate față de furnizorii de gaze naturale și cărbune, inclusiv transport a fost utilizat integral cu această destinație conform specificațiilor din anexa nr.7. Conform HG 1095/2009 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populație, SC CET Govora SA a primit de la Primăria Rm.Vâlcea suma totală de 4.006.000,00 lei (anexa nr.8) pentru plata obligațiilor către bugetul de stat. Entitatea a efectuat plăți reprezentând obligații din impozit pe profit în sumă totală de 3.641.530,00 lei diferența de 364.470,00 lei fiind virată înapoi la Primăria Rm.Vâlcea. 5. Concesionări, vânzări de active, închirieri de bunuri și concesionarea de servicii cu caracter public. Respectarea dispozițiilor legale privind operațiunile de concesionare, vânzare de active și închirieri de bunuri. Respectarea dispozițiilor legale în privința aprobărilor și a mandatelor primite în vederea vânzării de active, concesionării, închirierii etc., de la organele și instituțiile abilitate să gestioneze sau să administreze patrimoniul statului sau acțiunile deținute de acesta, după caz. 6. Contractarea împrumuturilor, rambursarea ratelor scadente și plata dobânzilor și comisioanelor aferente. Situația creditelor cu garanția statului contractate de SC CET Govora SA este prezentată în anexa nr. 9 soldul creditelor rămase de rambursat la 31.12.2009 fiind în sumă de 7.500.000 USD dintr-un total de 15.000.000 USD. Evoluția creditelor contractate de entitate a fost verificată de organe ale A.N.A.F.- D.G.F.P. Vâlcea, ultimul control fiind în data de 15.12.2009 (anexa nr.10) 7. Calitatea gestiunii economico-financiare. 1. Respectarea dispozițiilor legale privind realizarea indicatorilor din bugetele de venituri și cheltuieli aprobate. 2. Respectarea dispozițiilor legale privind încasarea dividendelor. 3. Respectarea dispozițiilor legale privind calcularea și încasarea redevenței. 4. Realizarea veniturilor din desfășurarea de activități conform obiectului de activitate stabilit prin lege. În anul 2009, entitatea a realizat venituri astfel: venituri din exploatare 344.528.116 lei din care: cifra de afaceri netă - 292.329.879 lei producția realizată pentru scopuri proprii - 50.598 lei alte venituri din exploatare - 52.147.639 lei venituri financiare 3.615.874 lei din care: venituri din dobânzi -187.937 lei și alte venituri financiare - 3.427.937 lei 5. Respectarea dispozițiilor legale pentru achiziția de produse, servicii și lucrări din fonduri proprii. La verificarea prin sondaj a achizițiilor efectuate de entitate (anexa nr.11)    s-au constatat abateri la un număr de 4 poziții în ceea ce privește modul de înregistrare a cheltuielilor de exploatare, aspect tratat în procesul verbal de constatare anexat. 6. Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu completările și modificările ulterioare. 7. Evaluarea creanțelor și a datoriilor, dacă s-a efectuat la valoarea lor estimată de încasare sau de plată. La verificarea prin sondaj a veniturilor realizate (anexa nr.12) nu s-au constatat abateri în ceea ce privește modul de estimare a valorii și a înregistrării acestora. În anul 2009 entitatea înregistrează creanțe și datorii astfel:
Nr.crt. INDICATOR 01.01.2009 31.12.2009
1 Creanțe total din care: 113.372.768 126.181.062
2 -        Clienți 36.076.559 56.604.252
3
4 Datorii total din care: 264.800.441 188.171.082
5 -        Împrumuturi și datorii assimilate 56.790.734 65.157.525
6 -        Furnizori 130.236.191 99.289.449
7 -        Alte datorii 19.171.156 23.720.267
Din verificarea clienților incerți s-a constatat că aceștia sunt în sumă totală de  1.020.808,82 lei (anexa nr.13) la finele anului 2009, stadiul actual fiind cel descris în ultima coloană a situației. Creanțele pe interval de timp în sumă totală de 20.855.771,17 lei sunt evidențiate în anexa nr.14 și anexa nr.15. Din verificarea prin sondaj a furnizorilor evidențiați în contabilitate s-a constatat că sumele sunt reale iar situația obligațiilor pe interval de timp este redată în anexele nr.16-19. Din verificarea prin sondaj a furnizorilor pentru investiții s-a constatat situația prezentată în anexele nr.20 și nr.21. 8. Modul de organizare și exercitare a activității de control financiar propriu și de audit intern Entitatea controlată a organizat și exercitat controlul financiar preventiv; Organizarea activității entității s-a făcut conform organigramei aprobate; Posturile sunt ocupate cu persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege; Compartimentul de audit în anul 2009 nu și-a desfășurat activitatea conform legislației în vigoare, nu a elaborat norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, nu a întocmit un plan de audit viabil, nu a efectuat activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, nu a efectuat audit de regularitate, aspect consemnate în procesul verbal de constatare anexat. 9. Alte obiective în limita competențelor stabilite de lege Din examinarea actelor de control întocmite de alte organe de control, am constatat că entitatea a fost controlată de organe ale Ministerului Finanțelor Publice –A.N.A.F - D.G.A.M.C "Activitatea de Inspecție Fiscală ocazie cu care a fost întocmit Raportul de inspecție fiscal nr.30275/29.01.2010 (anexa nr.22) pentru perioada fiscală verificată 01.10.2005 "31.07.2009. Cu ocazia acestui control s-au constatat obligații fiscale suplimentare înscrise și în Decizia de impunere nr.19/30.01.2010 (anexa nr.23) astfel: TVA în sumă de 175.154 lei corespunzător facturilor fiscale emise de Primăria Rm.Vâlcea reprezentând valoare redevență în baza contractului de concesiune nr.9.692/16.05.2002 majorări de întârziere pt.TVA în sumă de 147.430 lei restituiri fonduri din finanțarea anilor precedenți 458.999 lei reprezentând TVA dedus din alocațiile bugetare pentru investiții primite în anul 2005 și neutilizate în acela și scop. majorări de întârziere aferente 491.129 lei SC CET Govora a făcut contestație la Raportul de inspecție fiscală menționat mai sus, până la data controlului nu a primit un răspuns de la A.N.A.F. Dacă răspunsul va fi nefavorabil entitatea va acționa în instanță constatările din acest raport fiscal. Prezentul Raport de control a fost întocmit  în două  exemplare. ************************************************************************************************************************************** CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI CAMERA DE CONTURI VÂLCEA  

NOTĂ

cu propuneri privind modul de valorificare a constatărilor

Urmare acțiunii ,,controlul tematic privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului pentru perioada 01.01- 31.12.2009 la SC CET GOVORA SA, a fost întocmit Raportul de control înregistrat sub nr.961/15.07.2010 în care s-au consemnat abateri financiar contabile și abateri de la legalitate și regularitate care nu au determinat producerea de prejudicii, pentru care se propun măsuri de valorificare astfel: 1. La finele anului 2009 entitatea verificată nu a înregistrat în soldul contului 446.05,, Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate - redevențe către consiliul local ,, suma totală de 1.700.450,69  lei reprezentând obligația de plată către: - Consiliul Județean Vâlcea în sumă de 575.914,69 lei - Primăria Vâlcea suma de 1.124.536,00 lei conform contractelor de concesionare menționate în anexă, această sumă fiind înregistrată eronat în contul 401,, Furnizori,,. Măsură: Emiterea unei decizii, de către directorul Camerei de Conturi Vâlcea, pentru înregistrarea corectă a obligației în ceea ce privește redevența datorată. 2. Nu a fost impozitată contravaloarea tichetelor cadou care excede valorii neimpozabile stabilite de Codul Fiscal - aceste tichete cadou au fost acordate și  salariaților care nu au copii minori, în sumă totală de 168.000 lei, respectiv, cu ocazia sărbătorilor de Paște în sumă de 81.900 lei și cu ocazia sărbătorilor de Crăciun în sumă de 86.100 lei fără a se calcula, înregistra și reține impozitul pe venit, aferent, în sumă totală de 26.880 lei. Măsură: Emiterea unei decizii, de către directorul Camerei de Conturi Vâlcea, pentru înregistrarea și virarea impozitului pe venit în sumă de 26.880 lei aferent tichetelor cadou acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun, precum și a majorărilor de întârziere aferente. 3. S-a constatat majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare cu suma totală de 129.080,00 lei , respectiv au fost înregistrate eronat, facturile (anexate) decontate pentru executarea unor studii și proiecte privind execuția unor imobilizări corporale, care au fost realizate, recepționate și achitate conform contractelor încheiate (anexate), operațiunile fiind înregistrate în contabilitate drept cheltuieli de exploatare și nu cheltuieli de natura investițiilor cu care trebuia majorată valoarea obiectivelor respective. Măsură: Emiterea unei decizii, de către directorul Camerei de Conturi Vâlcea, pentru majorarea valorii imobilizărilor corporale sau a imobilizărilor în curs cu suma totală de 129.080,00 lei aferentă celor trei obiective de investiții. 4. Înregistrarea eronată a cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale drept cheltuieli de exploatare a condus la majorarea nejustificată a cheltuielilor cu suma de 129.080,00 lei și respectiv diminuarea profitului impozabil cu aceeași sumă. Nu a fost calculat, înregistrat și virat un impozit pe profit aferent în sumă de 20.653,00 lei. Măsură: Emiterea unei decizii, de către directorul Camerei de Conturi Vâlcea, pentru înregistrarea și virarea impozitului pe profit în sumă de 20.653,00 lei, precum și a majorărilor de întârziere aferente. 5. Compartimentul de audit în anul 2009 nu și-a desfășurat activitatea conform legislației în vigoare, nu a elaborat norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, nu a întocmit un plan de audit viabil, nu a efectuat activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, nu a efectuat audit de regularitate, care reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicabile. Măsură: Emiterea unei decizii, de către directorul Camerei de Conturi Vâlcea, pentru luarea măsurilor necesare de respectare a normelor legale în domeniul auditului intern. 3. Situația și evoluția capitalului social-        Alte datorii

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Redactia

Telefoane:
+40 250 735 511
+40 350 806 801
Email:
voceavalcii@yahoo.com
redactia@voceavalcii.ro

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

27
Apr2020
Să reînceapă școală sau mai bine nu?

Să reînceapă școală sau mai bine nu?

Written byMagda POPESCU

Iată o dilemă, pe care mai marii de la Ministerului Învățământului trebuie să o rezolve cât mai rapid. Bulversarea din învățământ nu face bine nimănui, însă cel mai mult au de pierdut elevii.Școlile s-au închis de mai bine de trei...