Ziar de opinie și luptă împotriva corupției, crimei organizate, criminalității economico-financiare și abuzurilor.Ziar de opinie și luptă mpotriva corupției, crimei organizate, criminalității economico-financiare și abuzurilor.
"La ce-i bună libertatea cuvântului, daca nu te poți folosi de ea?" 

Ultima oră


APAVIL angajează pe mai multe posturi

27 Aug 2018
ANUNȚ
privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi de către SC APAVIL SA:

I. Pentru Staţiile de tratare apă uzată :
- 1 post operator tratare apă uzată, în cadrul Sectorului Băbeni;
- 1 post operator tratare apă uzată, în cadrul Sectorului Călimăneşti;

II. Pentru Staţiile de tratare apă:
- 2 posturi operator tratare apă, în cadrul Sectorului Captare, Tratare, Aducţiune Brădişor- Rm Vâlcea, Cheia-Rm Vâlcea pentru Staţia de tratare Păuşeşti Măglaşi;
- 1 post operator tratare apă, în cadrul Sectorului Captare, Tratare, Aducţiune Brădişor- Rm Vâlcea, Cheia-Rm Vâlcea pentru punct lucru Staţia de tratare Valea lui Stan;
Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:
a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:
a) Studii medii sau Certificat de calificare profesională din care sa rezulte specializarea (meseria) pentru care se participă la concurs;
b) Abilități de comunicare;
c) Disponibilitate pentru lucrul peste program;

Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) Cazierul judiciar;
e) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
f) Curriculum vitae.
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a interviului specifice meseriei (funcţiei) pentru care se optează.
Locul desfășurării concursului este la sediul societății APAVIL SA, situat in Rm-Valcea, str. Carol I , nr. 3-5.
Concursul se va desfăşura astfel:
- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 19.09.2018;
- proba scrisa şi interviul se vor susţine în data de 24.09.2018;
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 18.09.2018 ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL SA, str. Carol I, nr.3-5.

Informații suplimentare:
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22,
Program de lucru: luni-joi, între orele 0800 – 1630
vineri, între orele 0800 – 1400.

1. BIBLIOGRAFIA pentru posturile de operator tratare ape uzate:
1). Corneliu A. L. Negulescu – Exploatarea staţiilor de epurare a apelor uzate, Ed. Agrotehnica 2004.
2). NTPA 003/1997 din -ANEXA 1 la Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1097 din 17 decembrie 1997-Metodologie de conducere şi control a procesului de epurare biologică aerobă cu nămol activ în staţiile de epurare a apelor uzate.

2. BIBLIOGRAFIA pentru posturile de operator tratare apă:
1). Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile actualizată;
2). Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al societăţii Apavil SA ( poate fi descărcat de pe site-ul www. apavil.ro).

CALENDARUL CONCURSULUI
18.09.2018 ora 15:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
19.09.2018 ora 15:00 - selecția dosarelor de concurs şi afișarea rezultatelor selecției dosarelor
20.09.2018 ora 15:00 - termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
21.09.2018 ora 13:00 - soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
24.09.2018 ora 09:00 - probă scrisa si interviu
25.09.2018 ora 15:00 - afișarea rezultatelor probei scrise şi interviului
26.09.2018 ora 15:00 - termenul limită pentru depunerea contestațiilor
27.09.2018 ora 14:00 - soluționarea contestațiilor privind afişarea rezultatelor
28.09.2018 ora12:00 - afișarea rezultatelor finale la sediul societatii APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
valoris
Pensiunea Iulia site
Pensiunea Bradul site
uzina mecanica
 
annabella