APAVIL SA Râmnicu Vâlcea angajează

SC APAVIL SA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:
- consilier al Directorului general pentru relatia cu A.D.I. APA Vâlcea, UAT – urile și alte instituții publice și de stat, societăți comerciale
- consilier al Directorului general pe probleme economice;

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale
a) Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să dețină capacitate deplină de exercițiu;
e) Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

Condiții specifice:

• Pentru consilier al Directorului general pentru relatia cu clientii, ADI APA Valcea, UAT – urile si alte institutii publice si de stat, societati comerciale;
a) Studii – absolvent studii superioare de Managementul Afacerilor, Management, Marketing în Afaceri Economice.
b) Experienţă în posturi similare in cadrul altor societati comerciale sau in administratia publica centrala /locala;
c) Abilități de comunicare;
d) Capacitate de coordonare;
e) Disponibilitate pentru lucrul peste program;
f) Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office)

• Pentru consilier pe probleme economice al Directorului general:
a) Studii – absolvent studii superioare economice
b) Experienţă minim 5 ani domeniu economic, analiza economica-financiara, expertiza contabila, consultanta si audit financiar;
c) Abilități de comunicare;
d) Capacitate de coordonare;
e) Disponibilitate pentru lucrul peste program;
f) Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office)

Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si copie după carnetul de muncă sau acte doveditoare ale experientei in domeniu (extras revisal/adeverinta);
d) cazierul judiciar;
e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
f) curriculum vitae, model European;
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în 18.06.2018 ora 14.00;
- proba scrisă va avea loc în data de 21.06.2018, ora 09.00;
- interviul va avea loc în data de 21.06.2018, ora 12.00.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 15.06.2018, ora 12.00, la Registratura APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Concursul va avea loc la sediul APAVIL.
Informații suplimentare: Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30
vineri, între orele 07.00 – 13.00, Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

BIBLIOGRAFIE
• Pentru consilier al Directorului general pentru relatia cu clientii, A.D.I. APA Vâlcea, UAT – urile și alte instituții publice și de stat, societăți comerciale
1. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006 republicată;
3. OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

• Pentru consilier pe probleme economice al Directorului general
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991-republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare completate cu prevederile Hotărârii nr.395/2006
3. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoare la contractele de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
5. Ordonanţa nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv – republicată şi completată cu Legea nr. 84/2003;
6. OMFP nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Calendarul concursului:
15.06.2018 ora 12.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
18.06.2018 ora 14.00 selecția dosarelor de concurs si afișarea rezultatelor selecției dosarelor
19.06.2018 ora 14.00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
20.06.2018 ora 14.00 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
21.06.2018, ora 09.00 proba scrisă
21.06.2018, ora 12.00 interviul
22.06.2018, ora 12.00 afișarea rezultatelor
25.06.2018, ora 14.00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor
26.06.2018, ora 15.00 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro
Informații suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 vineri, între orele 07.00 – 13.00.
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
Florin Făgeţeanu

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa florin.fageteanu@voceavalcii.ro

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...