Turcia –o noua reuniune de proiect! / Turkey - a new project meeting!

“Cea mai mare performanţă în ospitalitate este să-i faci pe musafiri să se simtă "ca la ei acasă" în momentele în care ţi-ai dori ca ei să fie la ei acasă”
citat din Charles Grandison Finney
La acest nivel s-a prezentat ospitalitatea partenerilor noștri din Turcia cu ocazia unei noi reuniuni in cadrul proiectului european Protect, Respect and Treat Animals and People with Empathy and Tenderness” (Pret-a-Pet) respectiv « Protejaza, Respecta și Trateaza cu Empatie și Tandrețe Animalele de Companie », proiect care vizeaza dezvoltarea valorilor europene- responsabilitate, implicare, empatie, relaționare, in cultura tuturor tinerilor din generația actuala, indiferent de locul de proveniența, pentru a evita eventualele conflicte,pentru a trai in armonie.
Acesta este scopul proiectului pe care Școala Gimnaziala Anton Pann il implementeaza in perioada 2016-2018 in parteneriat cu Italia, Grecia, Franța și Turcia, țara cooordonatoare,care a fost gazda lucrarilor de proiect in perioada 05-09 martie 2018.
Reunuiunea a avut loc la Colegiul Ismet Inonu din Manisa sub coordonarea d-nului Director Osman Kuşçuoğlu și a d-nului profesor Ramazan Keskin in colaborare cu d-na Director Semra Güven,d-nul Director Seyit Ali Özmen și d-na profesor Alina Petcu Kesckin, de la Manisa Özel Hedef Ortaokulu, profesori cu multa inițiativa și dorința pentru schimbarea mentalitații generațiilor actuale, carora le mulțumim și cu aceasta ocazie.
Primira delegațiilor partenere s-a realizat intr-o atmosfera emoționanta, pe ritmul imnului național al fiecarei țari participante-Italia, Grecia și Romania, dupa care a urmat un moment artistic pregatit cu multa atenție, care a promovat elemente de origini diverse.
Au urmat activitațile stabilite pentru aceasta reuniune, prezentarea cutiei senzoriale, desemnarea conceptului pentru zidul prieteniei, un atelier de gastronomie in care fiecare țara și-a promovat o rețeta tradiționala pe care a prezentat-o la sera multiculturala –un eveniment de maxima socializare.
Deosebit de interesant a fost momentul- Teatru forum, pregatit de d-na prof. Alina Keskin de la Hedef College. Așa cum spune și numele, este o formă de teatru ce dă posibilitatea la interacţiune și dezbatere- un instrument de intervenţie socială. La prima vedere, Teatru Forum ar părea o formă de teatru, însă atributul distinct de „forum” creează o nouă modalitate de expresie și de interacţiune cu publicul. Piesa de teatru se petrece astfel încât un grup de oameni schimbă idei şi opinii, caută împreună soluţii sau modele de acţiune potrivite cu situaţia în care sunt implicaţi.
Teatru Forum se opreşte asupra momentelor cu care oamenii se întâlnesc zilnic şi cărora nu le dau atenţie din obişnuinţă. Spre deosebire de viaţă însă, teatrul dă posibilitatea celor care participă la el să observe finalul din afară, să urmărească, la fel ca martorul ascuns după perdea, situaţia tragică şi să înţeleagă unde pot duce ignoranţa, nepăsarea, etichetarea sau discriminarea. Astfel, la finalul primei reprezentații, el ar putea spune: „STOP! Nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat aici! Dacă s-ar fi intervenit mai devreme nu s-ar fi ajuns în situaţia asta! Dacă am putea întoarce timpul...”
Activitațile educative s-au finalizat cu cea intitulta sugestiv ‘In cautarea de comori” care a fost realizata intr-un mediu natural deosebit, unde elevii și-au demonstrat abilitați multiple respectiv de leader ship, cultura generala, orientare in spațiu, comunicare multilingvistica și nu in ultimul rand managementul timpului.
Aspectele educaționale au fost completate cu vizite in zone de maxim interes- Cetatea Efes, un oraș antic (azi în ruină) pe coasta de vest a Asiei Mici, Kusadasi si Izmir al treilea oraș ca mărime în Turcia după Istambul si Ankarahttps://ro.wikipedia.org/wiki/Istanbul așezat pe vatra vechii cetăți grecești Smyrna, un oraș modern cu rețele stradale noi, autostrăzi și un aeroport, unde s-au născut Homer si Aristtel Onassis.
Cetatea Efes întemeiata în secolul XI î.C. de coloniști ionieni (greci), a devenit în cursul timpului unul din cele mai dezvoltate centre religioase și comerciale. Am fost uimiti de frumusetea coloanelor, a statuilor pe care le si faceau demnitarii din acele vremuri , dar si de sistemul extrem de ingenios pentru acea perioada de apeducte pe care il aveau. In secolul VI i.C. a fost construit aici și Templul Zeiței Artemis, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, care a fost mai apoi, in 356 i. C, incendiat de Herostrat, un cetațean din Efes care iși dorea celebritatea.
In anul 133 d.C. orasul Efes a fost ocupat de romani și a devenit capitala provinciei romane Asia. 200 de ani mai tarziu a trecut prin doua cutremure care i-au adus pierderi insemnate, iar apoi in secolul VII d.C. Efesul a decazut.
Orasul antic cuprinde acum vestigii importante din perioada elenistică și romană :agora, forum, odeon, biblioteca lui Celsus, stadion etc., precum și din epoca bizantină -ruine de biserici. Se spune ca in Efes au activat o anumită perioadă și apostolul Pavel și Ioan Evanghelistul, iar tradiția creștina spune ca în imediata apropiere a orașului ar fi fost îngropată Maria Magdalena (în capela Panaghia Kapoulou), iar în interiorul orașului Luca Evanghelistul.
Peste tot am fost intampinați cu caldura și admiratie, ceea ce este greu de exprimat!
“Este mai usor de a vorbi despre zei decat despre oameni”! Platon
Au consemnat prof.
Letitia Murarus& Andreea Constantinescu


Turkey - a new project meeting!

”The greatest performance in hospitality is to make guests feel > at times when you want them to be at their home.’’ by Charles Grandison Finney
At this level, the hospitality of our partners in Turkey was presented at a new meeting of the European project ``Protect, Respect and Treat Animals and People with Empathy and Tenderness’’, a project aimed to develop European values - responsibility, involvement, empathy, relationship, in the culture of all young people in the current generation, regardless of their place of origin, in order to avoid potential conflicts, in order to live in harmony.
This is the goal of the project that Anton Pann Secondary School implements between 2016-2018 in partnership with Italy, Greece, France and Turkey, the coordinating country that hosted the project activities between 5-9th March 2018.
The reunion took place at Ismet Inonu College in Manisa under the coordination of Mr. Osman Kuşçuoğlu( Headmaster) and Ramazan Keskin(English teacher) in collaboration with Semra Güven(Headmistress), Seyit Ali Özmen(Deputy Headmaster) and Alina Petcu Keskin(English teacher and also the coordinator of the project), from Manisa Özel Hedef Ortaokulu, teachers with the desire to change the mentality of the current generations, whom we also thank on this occasion.
The welcome ceremony took place in an emotional atmosphere, on the rhythm of the national anthem of each participating country - Italy, Greece and Romania, followed by an artistic moment with a lot of attention, which promoted elements of various origins.
After the receiving ceremony we had the activities set for this meeting. We have also participated at the presentations for the sensory-bins, the concept of the wall of friendship, a cooking workshop in which each country has promoted a traditional recipe which was presented at the multicultural evening -a social event.
A particularly interesting moment was – Forum Theater, prepared by the coordinator, Mrs. Alina Keskin from Hedef College. As the name says, it is a form of theater that enables interaction and debate - an instrument of social intervention. At first glance, Forum Theater would seem like a form of theater, but the distinct "forum" attribute creates a new way of expressing and interacting with the audience. The theater plays out so that a group of people change ideas and opinions, together look for solutions or models of action appropriate to the situation they are involved in. Forum Theater stops on moments that people meet daily and who do not pay attention to their habit. Unlike life, the theater gives the possibility to those who participate in it to observe the end of the outside, to follow, like the hidden witness behind the curtain, the tragic situation and to understand where ignorance, carelessness, labeling or discrimination can lead. Thus, at the end of the first performance, we could say: "STOP! I did not like what happened here! If we had intervened earlier, we would not have been in this situation! If we could turn the time ... "
Another creative activity that was called ``Treasure-hunt’’/``a knowledge-rally’’ was conducted in a special natural environment, where students demonstrated multiple leadership, general knowledge, spatial orientation, multilingual communication, and also time management.
Educational issues were also infused with visits to areas of greatest interest - Ephesus, an ancient city (today ruin) on the west coast of Asia Minor, Kusadasi and Izmir, the third largest city in Turkey after Istanbul and Ankara located on the old Greek cities Smyrna, a modern city with new highway networks and an airport. Homer and Aristotel Onassis were born in Izmir.
Ephesus fortress founded in the 11th century BC of Ionian colonists (Greek), has become one of the most developed religious and commercial centers over time. We were amazed at the beauty of the columns, the statues that the dignitaries of those times made, and the extremely ingenious system for that time of their aqueducts. In the 6th century BC the Temple of the Artemis Goddess, one of the seven wonders of the ancient world, was later built in 356 BC, burned by Herostrat, a Cypriot of Ephesus who wanted his celebrity.
In 133 AD. the city of Ephesus was occupied by the Romans and became the capital of the Roman province of Asia. 200 years later, it passed through two earthquakes that brought it considerable losses, and then in the 7th century AD. Ephesus has fallen.
The ancient city now contains important remains of the Hellenistic and Roman period: agora, forum, odeon, Celsus library, stadium, etc., as well as the Byzantine-ruins of churches. It is said that in Ephesus the Apostle Paul and John the Evangelist have been active for some time, and the Christian tradition says that Mary Magdalene (in the chapel of Panaghia Kapoulou) was buried in the immediate vicinity of the city, and within the city of Luca the evangelist.
We were welcomed with warmth and admiration everywhere, which is hard to express!

"It's easier to talk about gods than about people." Platon
By,
Letitia Murarus
Andreea Constantinescu
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...