Conducerea Spitalului Judeţean Vâlcea: A FOST EXECUŢIE POLITICĂ!

01 Feb 2015

Controlul Curţii de Conturi la Spitalul Judeţean Vâlcea, finalizat săptămâna trecută şi prezentat ÎN EXCLUSIVITATE de Vocea Vâlcii a creat mare vâlvă în mediul politic şi administrativ judeţean. Conducerea Spitalului Judeţean, prin vocea şefului serviciu Aprovizionare, Nicolae Strigoiu, consideră că acest control, dar şi auditul de la Consiliul Judeţean Vâlcea, au fost făcute la comandă politică, reprezentanţii conducerii fiind executaţi politic. Actuala conducere a Spitalului Judeţean Vâlcea, se apără, cu argumente, pe mai multe pagini, susţinând că la fiecare achiziţie publică s-a respectat legea. În mod cert, conflictul se va tranşa în instanţa de judecată, acolo unde membrii conducerii Spitalului Judeţean se vor adresa pentru a nu suporta din buzunarele proprii, prejudiciul de peste 4 miliarde lei vechi, stabilit de Curtea de Conturi. Prezentăm integral explicaţiile şi obiecţiunile conducerii spitalului Judeţean, formată din manager Mihăiţa Creţulescu, director financiar contabil, Camelia Călin, şef Serv. Aprovizionare, ec. Nicolae Strigoiu, şef Birou Achiziţii Publice, ec. Dan Voicu şi juriştii Florin Vlădescu şi Daniel Deaconu.


Obiecţiunile conducerii spitalului Judeţean


Obiecţiuni la punctul 3.1.1.1 • în lipsa unui buget aprobat auditorii publici externi au constatat că produsele (dezinfectanţii) au fost achiziţionate în cantităţi mai mari decât strictul necesar.
Auditorii publici externi nu iau în considerare diferenţa mare între necesarul de produse (calculat în baza referatelor de necesitate) şi cantitatea achiziţionată (mai puţin de 1/3 din necesar conform cu alocarea bugetară) situaţie care este gestionată prin reducerea consumului sub „strictul necesar".
Nu se poate spune că estimarea necesarului s-a făcut în mod eronat, deoarece a estima, înseamnă o evaluare, aproximativă, la începutul anului 2012, a necesarului de dezinfectanţi pentru perioada 01.01. - 30.04.2013.
De asemenea, nu se puteau prezenta referate pentru această estimare (evaluare aproximativă), deoarece referatele pentru necesarul anului 2013 au fost centralizate abia la finele anului 2012.
Din Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2013, întocmit la finele anului 2012, reiese că necesarul de dezinfectanţi pentru anul 2013, respectiv pentru 4 luni ale anului 2013, era de 2.986.623,50 lei, respectiv 995.541,16 lei.

(....)

Referitor la consemnarea în procesul verbal că s-a produs o abatere, apreciem că estimarea (evaluarea aproximativă) nu poate fi abatere şi ca urmare nu poate avea nici consecinţe economico-financiare, nefiind un angajament legal prin care entitatea auditată să angajeze fonduri financiare.
Obiecţiuni la punctul 3.1.1.2: Raportul consideră că metoda de determinare a valorii estimate a produselor ce urmează a fi achiziţionate pe baza preţurilor de achiziţie din anii precedenţi este incorectă şi că era necesar a se stabili valoarea în cauză consultând catalogul SEAP.
Aşa cum afirmă raportul, SEAP este "una din sursele potenţiale pentru estimarea valorilor de piaţă", nu este unică şi nici obligatorie prin lege.Abaterea de la legalitate invocată (încălcarea art. 25 alin 1 şi art. 26 din OUG 34/2006) este bazată pe interpretarea dată legii de către auditorii externi. De asemenea, menţionăm faptul că exemplificarea din raportul de control cu preţuri ale produselor similare din SEAP a fost făcută exclusiv pentru preţuri mai mici, deşi există produse similare cu preţuri mai mari decât cele estimate (anexăm în acest sens preţuri afişate în catalogul electronic de anumiţi furnizori pentru produse cu caracteristici tehnice şi calitative similare cu cele achiziţionate de unitatea noastră, în număr de 19 poziţii).
Estimarea valorii contractelor de achiziţie publică s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 27 alin. 4 lit. a, al OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare: „In cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de furnizare, care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:
a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile, ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente."
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în punctul de vedere formulat, nici acesta luat în seamă de echipa de auditori a precizat că ,,estimarea valorii contractelor de achiziţie publică la materiale sanitare în perioada 2011 - 2014, s- a făcut în conformitate cu prevederile art. 25, alin. 1, art 26 şi art. 27, alin. 4, pct. a din OUG 34/2006. In consecinţă, apreciem că nu s-au. încălcat dispoziţiile legale în vigoare referitoare la estimarea valorii contractelor de achiziţie publică de către SJU Vâlcea. "
Preţurile de pornire, la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică „Negociere fară publicarea prealabilă a unui anunţ de participare", organizată în data de 29. 07.2013, au fost cele din contractul încheiat în anul 2012, în urma procedurii „Licitaţie deschisă."
Nu se poate aprecia că piaţa „nu şi-a spus cuvântul", aşa cum precizează echipa de auditori, dacă a fost doar o singură ofertă conformă, deoarece autoritatea contractantă a urmat toţi paşii prevăzuţi de legislaţia în vigoare, privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică „Licitaţie deschisă", după cum urmează:
- în Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2012, a fost prevăzută procedura de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie materiale sanitare.
- în data de 22.11.2011, a fost transmis în SEAP şi JOUE, anunţul de intenţie nr. 20578/2011.
- în data de 22.06.2012, se întocmeşte nota justificativă, nr. 12287, prin care se justifică alegerea criteriului de atribuire „Preţul cel mai scăzut", în conformitate cu prevederile art. 199, alin. 2, al OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare : ,JFactorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi la alin. (1), pot fi, alături de preţ: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional, caracteristici de mediu, costuri de funcţionare, raportul cost/eficienţă, servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică, termen de livrare sau de execuţie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. "
- în data de 22.06.2012, prin nota nr. 12286, s-a determinat valoarea estimată (fără TVA), a ofertei.
- în data de 09.07.2012 s-a transmis către ANRMAP, pentru verificare, documentaţia de atribuire nr. 48420/2012.
- în data de 14.07.2012, după verificarea documentaţiei de atribuire, ANRMAP a transmis în SEAP anunţul de participare nr. 137414, iar în data de 13.07.2012, către JOUE, anunţul nr. S 137-228726.
S-a creat astfel posibilitatea de participare la această licitaţie tuturor participanţilor, atât din ţară cât şi celor din UE, care oferă produsele solicitate prin caietul de sarcini.
- în data de 04.09.2012 s-a întocmit raportul nr. 17942, în baza căruia s-au încheiat contractele de achiziţie publică.
Ne întrebăm care este „abaterea" comisă de autoritatea contractantă şi mai ales „vina" că la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică „Licitaţie deschisă" din iulie 2012, o singură ofertă a fost conformă?
Comparaţia făcută la pagina 18 a raportului de către echipa de auditori, este făcută după principiul „dacă ar fi participat la licitaţie operatorul economic X, nu este legală, deoarece, aşa cum arătam mai sus, s-a creat posibilitatea participării tuturor societăţilor de profil să furnizeze materiale sanitare.
c) Consecinţele economico-financiare ale „abaterii" de la legalitate şi regularitate, trebuiau stabilite prin comparaţia preţurilor obţinute la licitaţia deschisă din 2012 şi cele obţinute la procedurile „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare", organizate în iulie 2013, februarie 2014 şi iunie 2014.
(...)
Subliniem, încă o dată, că echipa de auditori, nu a luat în seamă nici explicaţiile inserate în notele de relaţii date de Ec. Strigoiu Nicolae - Şef Serviciu Aprovizionare-Transport şi respectiv de dl. Voicu Dan - Şef Birou Achiziţii Publice şi nici punctul de vedere al autorităţii contractante, interpretând, doar, în mod subiectiv, prevederile legale în vigoare, referitoare la achiziţiile publice.
Negocierea directă, datorită urgenţei

3. Obiecţiuni la punctul 3.1.1.3

Raportul concluzionează că a fost încălcat art 122 lit. c din OUG 34/2006.
Obiecţiune: Condiţiile obiective care au condus la folosirea procedurii de negociere fară publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire au fost prezentate şi explicate în nota de relaţii 22601 din 22.12.2014 şi în cadrul şedinţei de conciliere, dar nu au fost reţinute de auditori deşi raportul menţionează foarte clar că "abaterea s-a produs în principal datorită inconsecvenţei Ministerului Sănătăţii....". în sprijinul obiecţiei cităm punctul de vedere al ANRMAP: În ceea ce priveşte analizarea circumstanţelor de aplicabilitate a prevederilor art. 122 lit. b), lit. c) sau lit. i) din O. U. G. nr. 34/2006, apreciem că acestea sunt de strictă interpretare, având în vedere faptul că procedura negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este reglementată ca o excepţie de la regula instituită prin art. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006." http://www.anrmap.ro/punct-vedere/cand-poate-fi-aplicata- procedura-de-negociere-fara-publicare-prealabila-unui- anun%C8%9B-de-p, precum şi decizia C.N.S.C., pe care o ataşăm în copie xerox (Anexa 1), referitoare la contestaţia formulată de un operator economic împotriva alegerii procedurii de atribuire a unui contract de achiziţie publică prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, prevăzută de art. 122 lit. c din O.U.G. nr. 34/2006, organizată de un Serviciu Judeţean de Ambulanţă din România.

4. Obiecţiuni la punctul 3.1.2.1

În conţinutul raportului de control s-a inserat că recurgerea la procedura de negociere fară publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire nu se datorează unor evenimente imprevizibile, ci unei acţiuni a autorităţii contractante care au generat contestaţii şi întârzieri datorate timpului necesar CNSC de a adopta o decizie.

Obiecţiune:

Întârzierile în finalizarea procedurilor de achiziţie publică datorate contestaţiilor sunt foarte frecvente, imposibil de anticipat sau evitat de către autorităţile contractante, prin urmare imprevizibile în spiritul art 122 lit. c din OUG 34/2006. Practica achiziţiilor publice abundă în astfel de situaţii, în condiţiile în care specificaţiile tehnice din caietele de sarcini, în mod inevitabil, nu pot fi asumate de toţi operatorii economici, iar restricţionarea competiţiei prin aceste specificaţii este o chestiune clară de interpretare.
Împărţirea pe loturi, perfect legală pentru conducerea Spitalului Judeţean

5. Obiecţiuni la punctul 3.1.2.2

Raportul constată încălcarea art. 2 din OUG 34/2006, articol care stă la baza procesului de achiziţie publică şi este practic tradus din directivele UE privind achiziţiile publice.

Obiecţiune:

Prin concluzia la acest punct, raportul contestă practic dreptul legal al autorităţii contractante de a împărţi pe loturi, pe baza unor consideraţii calitative privind semantica cuvântului "similar" şi anume - "de aceeaşi natură, de acelaşi fel", după raţionamentul echipei de auditori şi, respectiv, " de aceeaşi natură, de acelaşi fel, analog, asemănător", după dicţionarul explicativ al limbii române. În baza acestui model de raţionament cele 2 produse utilizate ca exemplu sunt evident produse de aceeaşi natură, în speţă de natură medicală/sanitară. Faptul că împărţirea pe loturi a condus la utilizarea ineficientă a fondurilor publice este menţionat în raport fară motivaţii clare obiective şi fără echivoc.

La gruparea produselor pe loturi, autoritatea contractantă a respectat prevederile art. 27 alin. 5 din O.U.G. nr. 34/2006: „în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor" şi, respectiv, ale art. 10 alin. 1 din HG nr. 925/2006: ,,Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor art.. 23 din ordonanţa de urgenţă şi cu condiţia de a preciza acest lucru în documentaţia de atribuire. "
Auditori subiectivi


6. Obiecţiuni la capitolul 3.1.2.3.

Raportul constată achiziţia la preţuri mult prea mari datorită :
a. Estimării valorii contractelor la preţuri diferite de cele de piaţă bazată pe achiziţiile anterioare de produse similare
b. Utilizării de loturi mari şi foarte mari care a dus la eliminarea concurenţei
c. invitarea la negociere în mod subiectiv a anumitor furnizori,
d. lipsei unei proceduri operaţionale privind selectarea ofertanţilor în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Obiecţiune:
Aşa cum am arătat la punctul 3.1.1.2, preţurile la care s-au achiziţionat produsele prin procedurile „Negociere fară publicarea prelabilă a unui anunţ de participare", organizate în iulie 2013, februarie 2014 şi iunie 2014, au fost mai mici decât cele care au fost obţinute prin „Licitaţie deschisă" din august 2012, procedură organizată şi desfăşurată conform prevederilor legale în vigoare.
Gruparea pe loturi a fost făcută cu respectarea prevederilor art. 10 alin. ldin HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare: „Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonanţa de urgenţă şi cu condiţia de a preciza acest lucru în documentaţia de atribuire" şi încadrarea în codul CPV (33140000-0 - Consumabile medicale).
Aşa cum au constatat şi observatorii UCVAP, la procedurile anterioare, loturile au fost constituite de aşa manieră, încât să nu introducă obstacole de aşa natură să restrângă concurenţa.
Considerăm că procedurile „Negociere fără publicarea prelabilă a unui anunţ de participare", din iulie 2013, februarie 2014 şi iunie 2014, au fost organizate şi s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
c) În urma comparării preţurilor obţinute la procedurile mai sus menţionate, cu cele obţinute la „Licitaţia deschisă" din 2012, organizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006, prin care s-a creat posibilitatea prezentării de oferte de cât mai mulţi operatori economici, rezultă că nu s-a produs niciun prejudiciu autorităţii contractante, ci că, de fapt, în realitate, s-au obţinut preţuri mai mici faţă de procedura de atribuire - materiale sanitare, organizată în anul 2012.
Comparând anexele ataşate la raportul de control cu cele prezentate de autoritatea contractantă la prezentele obiecţiuni rezultă o diferenţă (în minus) în valoare totală de 44.386,61 lei RON, după cum urmează:

- Anexa nr. 32, diferenţa de valoare: - 8.333,61 lei
- Anexa nr. 33, diferenţa de valoare : - 14.171,96 lei
- Anexa nr. 34, diferenţa de valoare: - 20.517,04 lei
- Anexa nr. 30, diferenţa de valoare: - 992,00 lei
- Anexa nr. 31, diferenţa de valoare: - 372,00 lei

Comparaţia făcută de echipa de auditori cu procedura ce s-a finalizat în timpul misiunii de audit nu este concludentă, deoarece documentaţia de atribuire a acesteia a fost modificată, începând de la caracteristicile tehnice ale produselor solicitate şi până la nesolicitarea unor documente din care să rezulte calitatea şi posibilitatea de asigurare a aprovizionării la timp şi în cantităţile solicitate cu aceste produse.
Subliniem că autoritatea contractantă a respectat prevederile OUG nr. 34/2006, HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de „Negociere fără publicarea prelabilă a unui anunţ de participare", menţionate în raport.
La pag. 54 a raportului, echipa de auditori face trimitere la un alt tip de negociere - „ca alternativă de rezolvare a conflictelor".
Şi de această dată, echipa de auditori nu a ţinut cont de explicaţiile date şi de punctul de vedere al autorităţii contractante, interpretându-le în mod subiectiv.
Calificarea "subiectiv" este numai afirmată, dar nu este susţinută de trimiteri la reglementări sau prevederi legale, motiv pentru care ne menţinem punctul de vedere din notele de relaţii întocmite de domnul Strigoiu Nicolae şi Voicu Dan.
Raportul consemnează un prejudiciu estimat pe baza diferenţei între preţurile de achiziţie ale unor produse şi cele mai mici preţuri identificate de auditorii externi printr-o analiză sumară de piaţă. In baza acestei metode de calcul, practic, orice achiziţie publică poate fi considerată generatoare de prejudicii, întrucât atribuirea unui contract pe criteriul "preţul cel mai scăzut" nu asigură neapărat cel mai scăzut preţ din piaţă (de exemplu există situaţii frecvente în care oferte cu preţuri mai mici decât cele câştigătoare sunt declarate neconforme pentru că nu îndeplinesc în totalitate cerinţele din caietele de sarcini). Raportul de control nu analizează posibilitatea reală a autorităţii contractante de a obţine preţuri mai mici, în condiţiile obiective ale situaţiei. Datele folosite sunt scoase din context şi interpretate în detrimentul autorităţii contractante.

(...)

Producătorii de medicamente sunt de vină
Obiecţiune la pct. 3.1.4.1.
încheierea de acte adiţionale, care au depăşit valoarea estimată pentru perioada 01.01. - 30.04.2013, s-a făcut ca urmare a situaţiei create de Ministerul Sănătăţii, prin apariţia O.U.G. nr. 71/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinelor ministrului sănătăţii nr. 1292/2012 şi nr. 658/2013, precum şi adresele Ministerului Sănătăţii, nr. 1057/05.01.2013, 8153/03.06.2013, 13414/26.09.2013, 3187/10. 03. 2014, care au fost anexate la notele de relaţii, prin amânarea organizării şi desfăşurării procedurii de achiziţie a materialelor sanitare şi numai în baza referatelor de necesitate întocmite de secţiile spitalului.
Subliniem, încă o dată, că aceasta s-a făcut cu încadrarea în sumele alocate prin BVC, pentru anul 2013.
Considerăm că acest fapt nu este o „abatere" de la legalitate şi regularitate, preţurile practicate fiind mai mici decât cele de la licitaţia din 2012, care a asigurat cadrul legal şi posibilitatea participării cu oferte, tuturor operatorilor economici care furnizează materiale sanitare.
Şi de această dată, echipa de auditori a interpretat în mod subiectiv punctul de vedere al entităţii auditate, neluînd în seamă faptul că necesarul de materiale sanitare şi reactivi, pentru perioada 01.01. - 30.04.2013, este estimat şi nu cert -poate fi mai mare, mai mic sau egal.
3.1.4.2. Verificat respectarea prevederilor legale şi contractuale în derularea contractelor de furnizare.

Obiecţiune la pct. 3.1.4.2.

Ne menţinem explicaţia formulată de dl. Strigoiu Nicolae - Şef Serviciu Aprovizionare-Transport: „S-a considerat că neonorarea, de către furnizorii mai sus menţionaţi, a comenzilor întocmite, nu s-a datorat vinei acestora ci a producătorilor de medicamente. Ca urmare, acestora li s-au eliberat documente constatatoare din care rezultă că nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale.", deoarece, relaţia cu furnizorii de medicamente s-a desfăşurat în bune condiţii.

Conducerea Spitalului: Nu există prejudiciu
Obiecţiuni la pct. 3.1.5:
În baza Legii nr. 672 din 19 decembrie 2002, privind auditul public intern, republicată, la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea s-a constituit Compartimentul de Audit Public Intern, care, prin rapoartele de specialitate pe care le-a întocmit în perioada 2011- 2013, nu a evidenţiat nicio abatere de la legislaţia referitoare la achiziţiile publice, scop în care exemplificăm rapoartele de audit redactate şi semnate de auditorii interni Tudorică Marieta şi Fota Ioan, documente care au fost înregistrate la instituţia noastră la nr. 671/10.01.2012, 8438/30.04.2013, 26502/17.12.2013, 1013/23.01.2014.

Concluzii finale:
• atât abaterile de la legalitate şi regularitate, cât şi consecinţele economico-financiare ale acestora, constatate în raportul de control sunt bazate pe interpretarea dată legislaţiei de auditorii externi şi invocarea de situaţii din practica achiziţiilor publice selectate astfel încât să susţină punctul de vedere al acestora
• ne însuşim recomandările din raport privind procedurile interne necesare a fi elaborate, aprobate şi implementate pentru a evita astfel de situaţii
Considerăm că nu există nicio încalcare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, H.G. nr. 925/2006 şi H.G. nr. 1660/2006 şi, implicit, că în patrimoniul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea nu s-a produs niciun prejudiciu.

Evaluaţi acest articol
(7 voturi)
Magda POPESCU

Autorul acestui material de presă poate fi contactat pe email la adresa magda.popescu@voceavalcii.ro
Urmariți acest autor și pe Google Plus

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

11
Iun2020
Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Alianța care poate arunca în aer scena politică din Vâlcea

Written byMagda POPESCU

Țineți minte cinci cuvinte: Buican vrea să fie președinte! Cine subestimează capacitatea politică a lui Cristian Buican face o greșeală imensă. Omul este un adevărat animal politic care știe ce vrea, dar și mai mult, știe și cum poate obține...