02 februarie 2020 este o zi deosebita la nivel internațional,este ziua dedicata zonelor umede in urma Convenției de la Ramsar, oraș situat pe malul Marii Caspice, in 1971.
Ce sunt zonele umede? Sunt suprafețe acoperite temporar sau permanent cu apa, lacuri, balți, mlaștini, delte, mangrove,ecosisteme care au un rol deosebit in asigurarea unui mediu durabil.
Pentru a proteja și conserva aceste zone este foarte important sa se organizeze diferite activitați, prin care tanara generațiesa fie conștientizata asupra avantajelor pe care le ofera aceste ecosisteme.
In acest sens la Școala Gimnaziala Anton Pann Rm Valcea in fiecare an pe 02 februarie se da startul proiectului județean „Sa invațam sa traim frumos pe Pamant” printr-o activitate dedicata acestui eveniment.
Anul acesta tema de dezbatere a fost „Zonele umede și biodiversitatea” !
Intr-un mediu deosebit de sugestiv, organizat cu sprijinul d-nei profesor de desen Georgiana Poenaru, echipajele participante s-au intrecut in originalitatea și rigurozitatea științifica a materialelor dedicate zonelor umede cu rol in asigurarea habitatului a pentru 1839 de speciivegetale 2864 specii de animale,preponderentinsecteșipasari,,in absorbțiaexcesului de apa in timpulinundațiilor, a poluanțilorși nu in ultimul rand punct de atarcțiepentrumilioane de turiști.
La activitate au participatechipaje de la unitați de invațamant de prestigiu din municipiul Rm Valceadupa cum urmeaza: ColegiulNațional Al. Lahovaricoordonat de d-nul prof. Alexandru GANEA și d-na prof. Magda MIHAILA, Colegiul Economic Rm. Valceacoordonat de d-na prof. Alina PETCU, LiceulAntimIvireanureprezentatprin d-na prof. Cornelia PAPUZU, LiceulTeoretic Forestier prin d-nulprofesor C-tin GRATIE, ȘcoalaGimnaziala Waldorf,reprezentataprin d-naprofesor Alina LAZARși nu inultimul rand ȘcoalaGimnaziala Anton Pann Rm Valceareprezentata de d-nele prof. Ramona BECHEANU șiLetiția MURARUȘ o școala de top, in care profilul ecologic este bine promovatprinrezultateledeosebiteobținuteprinproiectul Concurs Național “MareaVoluntariada”coordonat de d-na prof. Andreea DIN Director adj.,unde a obținutLocul I la prima etapașiproiectulBEACON (Bridging European and Local Climate Action), coordonat de d-na prof. Cristina DIACONESCU, care vizeazareducereaconsumului energetic pentru a prevenischimbarileclimatice.
Activitatea a demonstrat o bunacooperareintreelevii de gimnaziușielevii de liceu; a fost un adevaratschimb de experiența; s-a constatat ca mentoratul la oricenivel are un rolesențial in dezvoltareapersonalitațiielevilor sub toateaspectele-intelectual, emoțional, cultural, social și civic.
Deschidereafestiva a activitații a fostrealizata in prezentaManageruluiunitații de invațamantd-nulprof. Adrian BURLAN, care acorda o atențiedeosebitaasigurariituturorcondițiilorpentru un invațamant de calitate, o delegație din parteacomunitații locale, care a asiguratprodusele de protocol apa, fructe, reprezentataprin d-na Carmen Maria PREDA Viceprimar, d-na Maria BOBEANU Consilier local și d-nul Mihai GHEORGHE, DirectorulGradiniiZoologice Rm Valcea.
Pe parcursulintregiiactivitațirigurozitateaștiintifica a lucrarilorprezentate a fostconfirmata de d-na Silvia PADURARIU reprezentant al Agenției de Protecție a Mediului care aasigurattoatematerialelepromoționalepentruanul 2020 privind“ZiuaZonelorUmede”.
Pe parcursulintergiiactivitați ne- am bucurat de sprijinul d-nelor prof. de limbaenglezaAndreea CONSTANTINESCU, Liliana MANEA și PaulaPAVELESCU,acestevenimentavand un caractermultilingvistic.
Finalulactivitații a presupus o evaluareatractivafolosindplatformadigitala KAHOOT,diseminareaproiectului Erasmus ‘Playful Mathematics’ KA2292019-1-SK01-KA229-060647 și un moment artistic susținut de elevi de la ColegiulNațional Al. Lahovari, Colegiul Economic siLiceulTehnologic Forestier.
Impresiileparticipanților au aratat ca activitateaa atinsinteresullorșivorraspundeși in viitorla astfel de provocari,prin care iși pot exprimatoatevalorileinclusivCREATIVITATEA, ovaloareesențialapentruaceastaepoca.
Catre-o mare intindere de apa,
Neagra,agitatasiinvolburata,
Dunareaalbastra se varsa,
Formand o delta spectaculoasa!
In Delta, Dunarea se rasfata, se odihneste .In mare moare”
Nicolae Mares
Au consemnat,
Prof. Letiția MURARUȘ &Andreea CONSTANTINESCU, coordonatori iproiectului
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
La Băile Govorae un mic Rai. Un loc pur și ascuns de lume, la 22 de km de Râmnicu Vâlcea. Băile Govora este una din cele mai bogate staţiuni din Româniaşi Europa în apele iodu-rate şi bromurate de origine organică. Stațiunea se află pe picior de egalitate cu locații balneare de renume mondial ca Bains, La Bonzboule (Franţa), Bad Hali (Austria), Salmaggiore (Italia), Ma-rianskeLazne (Cehia).
Factorii naturali de cură
• La Govora, mai mult decât oriunde, vindecarea vine prin apă. Aici, factorii naturali de cură sunt ape minerale de mare concentraţiei odurate şi bromurate, sulfuroase,
• ape sulfuroase, hipertone
• ape bicarbonate, sulfuroase, sodice, calcicehipone
• ape minerale pentru crenoterapie
• climat continental cu influenta mediteraneana, umiditate relativ constanta, temperaturi fa-ra valori extreme si usoara incarcare cu polenuri
Istoria sănătății a începutîn 1874
Vindecarea grație apelor de la Băile Govora a început înanul 1874, odată cu primele lucrări de foraj. În anul1887 a fost construit primul stabiliment balnear datorat dr. Zorileanu, pentru ca îna-nul 1914 să fie inaugurat primul hotel cu baza terapeutica din România, Hotelul Palace.
De ce să vii la Băile Govora?

La Băile Govora, cele 3 tipuri de ape minerale existente sunt folosite pentru tratament astfel:
Cura externă
o ape minerale de mare concentrație, iodurate, bromurate, sulfuroase, clorurate, sodice, hipertone;
o ape minerale sulfuroase hipotone;
2. Cura internă
o ape minerale bicarbonatate, sulfuroase, sodice, calcice, hipotone.
Stațiunea Băile Govora este cunoscută și pentru varietatea și caracterul terapeutic al proprietăților apelor. Este singura stațiune din țară cu ape minerale ce au o compoziție chimică diferențiată: ape sărate iodurate, bromurate, sulfuroase foarte concentrate, ape hipotone, sulfuroase, bicarbonate, sodice, calcice și magneziene.
Te invitămla vindecare! Poți profita de pachetul ”Vindecare hibernală”, care conține 5 nopți de cazare cu demipensiune, 15 proceduri terapeutice, acces nelimitat la SPA, la prețul de 1070 lei loc în camera dublă.
Află mai multe pe https://www.bailegovora.ro/index.php/oferte-hotel-palace
Str. Parcului, nr. 1
Băile Govora, Jud. Vâlcea, România
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Stiați ca?
Terra este aproape de un punct critic” din cauza incalzirii globale”?
95% din cea mai veche gheața de mare din Antartic a disparut doar in trei decenii?
300 de milioane de oameniși-ar pierde casele din cauza creșterii nivelului marii?
Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi economic. Încălzirea sistemului climatic este fără echivoc, spune Grupul interguvernamental de experţi privind schimbările climatice (IPCC). Observaţiile indică creşteri ale temperaturilor medii globale ale apei şi ale oceanului, o topire extinsă a zăpezii şi gheţii şi creşterea globală medie a nivelului mării. Este foarte probabil ca, în mare parte, încălzirea să poată fi pusă pe seama emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activităţi umane.
Oceanele, care capteaza 90% din caldurasuplimentaradeterminata de incalzireaglobala, au absorbit in ultimeledouadecenii o cantitateechivalenta cu ceaabsorbitaincepand din 1865 pana in prezent, sustine un studiupublicat in revista "Nature climate change".

Aceastaabsorbțiemasiva de caldura a permispanaacumlimitareaincalziriiatmosferei, insaeaarputeaconstitui o bomba cu ceas care vaperturbaclimașimaimult in viitor.
In acestsensputemridicanivelulvocii, nu nivelulmarii, princampaniile de informareșisensiilizare a comunitații locale șișcolareprivindfolosirearaționala a surselor de energie, special a formelor de energieregenerabila, activițaticuprinse in cadrulproiectului BEACON(Bridging European and Local Climate Action).
Proiectulestefinanţatprinintermediul EUKI (IniţiativaEuropeanăpentruClimă) de cătreMinisterul Federal al GermanieipentruMediu, ConservareaNaturiişi Securitate Nuclearășise derulează pe o perioadă de trei ani (2018-2021) fiindcoordonat la nivelnațional de Asociația ”OrașeEnergieRomânia” (OER). Înproiect sunt implicate 34 de orașe din 6 țărieuropene – Germania, Portugalia, Grecia, Polonia, RepublicaCehășiRomânia (cu 5 municipalități: Alba-Iulia, Buzău, Deva, RâmnicuVâlceașiZalău).
In cadrulproiectului in perioada 3-4 decembrie 2019, la LiceulTehnologicTransilvania din Deva a avut loc o nouaintalnire de proiect, la care a participatși o echipa de la ȘcoalaGimnaziala Anton Pann Rm Valcea, reprezentataprin d-na prof. Andreea DIN, Director adj. d-nul Adrian MATEI profesor de sport și nu in ultimul rand d-naLetițiaMURARUȘ,profesor de biologie, coordonatorulproiectuluiInterjudețean “Sa invațamsatraimfrumos pe Pamant”.
Reuniunea s-a desfasurat in prima zi laLiceulTehnologicTransilvania din Deva undegrupulținta, cadre didacticeșireprezentanți ai comunitații locale, au fostprimiți in mod tradițional cu paineșisare, pe ritm de cantecși dans transilvanean.
A urmat o scurtaprezentare aactivitațilordesfașurate de gazede cu scopuleficientizariiconsumului energetic, o prezentare a Asociației SNRB(Sistemu National de Reciclare a Bateriilor) care se ocupa de implementareaproiectului in Romania, s-afacutturul energetic al școlii, dupa care s-a lansat o dezbatere pe temafolosiriienergieiregenerabile, dezbatereinsoțita de exprimente simple insarelevantepentru a explicaefectul de sera in randuleducabililor.
Programul a continuat cu vizitaunorobiectiveistoricedintre care “CetateaDeva” oimportantafortificaţiemedivala din Transilvaniași“CastelulLupilor”,una dintrecelemaimaiinteresantedestinații din Hunedoara, care reușestesaimbine cu succesistoria, peisajeleimpresionanteșiserviciilememorabile.
Activitateaurmatoare s-a desfașurat la InspectortulȘcolarJudețean Hunedoara, respectiv la Casa Corpului Didactic Hunedoara, undeaavut loc un atelier de lucruprin care s-au stabilitactivitați de diseminare a obiectivelorproiectului in randulaltorinstituții de invațamant precum șimodalitațilegale de revenire la bugetulșcolii a uneisume din economiilefacute la facturilepentruenergie.
Reuniunea a reprezentat un adevaratschimb de bunepracticiintreșcoli din Romania și Europa in ceeacepriveșteconsumuleficient de energiepentruprevenireaschimbarilorclimatice.
“Schimbărileclimaticereprezintăeşeculcelmai mare şi de ceamai mare amploare de pânăacum”.
Dl Nicholas Stern, Şef al Serviciului Economic al GuvernuluiBritanic
şifost economist şef al BănciiMondiale, 2006

A consemnat,
ProfesorLetiția MURARUȘ
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Statele membre UE, inclusiv România, vor avea la dispoziție 2 ani să interzică 9 categorii de produse din plastic de unică folosință, inclusiv paie de băut și bețișoare pentru urechi, în anumite condiții, potrivit formei finale a directivei europene de reducere a impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, adoptate marți de Consiliul Uniunii Europene. Decizia de marți, 21 mai 2019, a Consiliului UE va fi urmată de publicarea textelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. România și celelalte state membre UE vor avea apoi la dispoziție 2 ani pentru a o transpune în dreptul lor național.
Aici vin și întreb; de ce trebuie 2 ani? Poate există o explicație plauzibilă, dar între timp, poluarea legată de plastic ne umple oceanele într-un ritm alarmant, cu aproximativ 245.000 de tone de plastic plutitor pe suprafața sa. După ce ne-am minunat și bucurat de descoperirea plasticului, de acum câteva zeci de ani și care de atunci ne-a invadat viața, în toate domeniile ei, de la mobilă la periuța de dinți, și după ce biata planetă și odată cu ea și noi, riscăm să fim înghițiți de deșeurile din plastic, în sfârșit, la nivel mondial și global încep să se ia masuri de interzicere a produselor din plastic.
În viața de zi cu zi folosim atât de mult plastic încât, dacă am sta să contorizăm, ne-am îngrozi. Începând de la cafeaua servită în pahar de plastic, bleahhh, niciodată nu am putut sa beau din pahar de plastic nici măcar apă, până la așternuturile din plastic, în care ne cufundăm seara, pe care le preferăm celor din bumbac sau chiar mătase, doar pentru că nu mai trebuie călcate, suntem, nu înconjurați, ci invadați și sufocați de plastic. Experții în reciclare au identificat câteva lucruri simple pe care le putem face fiecare dintre noi pentru a reduce cantitatea de deșeuri din plastic și pentru a proteja planeta. Dacă doamnele ar avea în permanență în poșetă o sacoșă din fibre naturale, nu ar mai fi nevoite sa cumpere de fiecare dată când merg la magazin, pungi din plastic, care deja s-au scos, și nu ar mai avea acasă celebrul sertar plin cu pungi, evident din plastic, așadar am câștigat un spatiu nou de depozitare.
Și dacă tot suntem la cumpărături, dacă adoptați stilul de cumpărături vrac, veți fi câștigați de 3 ori, odată pentru că veți folosi mai puține ambalaje, fie ele și din hârtie, că și pădurile trebuie protejate, decât cumpărarea frecventă de alimente în cantități mai mici, apoi, faceți economie de timp, pentru că nu mai mergeți în fiecare zi la cumpărături, ci doar o dată pe săptămână, când vă puteți aproviziona cu cantități mai mari. De exemplu, dacă vreți să cumpărați apă, alegeți bidoane de 5 litri în locul sticlelor de 1 sau 2 litri, apoi puteți să achiziționați șampon în sticle de 2 sau chiar 3 litri, în loc să cumpărați câteva grame de șampon ambalat într-o punguță de plastic. Puteți să renunțați la fructele și legumele ambalate din supermarket-uri și să le cumpărați din piață, de la țărani, care sunt mai sănătoase, pe care le puneți în sacoșa din in sau cânepă, la fel de rezistente ca cele din rafie. Și nu în ultimul rând, cumpărând vrac și en gros, câștigați timp de care să vă bucurați petrecându-l în natură, nu la cozi prin magazine.
O altă modalitate de a diminua ambalajele din plastic, este să renunțați la mâncarea tip fast food, luată în pauza de masă când sunteți la serviciu, sau seara, târziu, în drum spre casă. Știu, o să spuneți că nu mai aveți timp, da, de acord, dar dacă ne organizăm un pic mai bine, cu ajutorul oalelor sub presiune, a roboților de bucătărie și a cuptoarelor, o ciorbă, un felul doi, chiar și un desert pot fi gata în maximum 2-3 ore. Așa dispare plasticul din viața noastră și noi ne hrănim mai sănătos, iar gătitul acasă a devenit mai nou, pentru unele persoane, chiar o metodă de relaxare.
În curând va începe sezonul estival și mulți dintre noi vom merge să facem plajă pentru o piele frumos bronzată dar și pentru a fixa vitamina D în organism cu ajutorul razelor ultraviolete. Este adevărat că o pălărie din plastic rezită mai mult timp la expunerea la soare și poate fi ușor curățată prin spălare pur și simplu cu apă, dar nu este mai romantică o pălărie din paie de care să fluture, in bătaia brizei, o fundă din mătase? Și la pachet cu pălăria de paie vine și băutura răcoritoare, cu pai, dar gata cu paiul de plastic, bem direct din paharul din sticlă. Și dacă suntem la mare, vă mai amintiți acele rogojine, tot din paie, pe care le-am înlocuit cu cele din mai viu coloratul plastic? Este adevărat că cele din paie se deteriorau repede, dar parcă altfel se răsfață corpul frumos bronzat pe o rogojină din paie, nu-i așa? Și sacoșa, în care punem rogojina cea din paie, sper, și prosopul din bumbac, nu cel din fibre sintetice care nu absoarbe bine apa, am înlocuit-o cu sacoșe din plastic cololarate sau transparente, ca să se vadă cu ce comori mergem la plajă, să stie hoții ce să ia când intăm în valurile mării, și pe ea o putem alege realizată din bumbac sau din in și din aceste materiale naturale fiind, o putem folosi și pe post de pernă, când stăm la plajă.
Despre haine nici nu cred că mai trebuie să spun că cele mai sănătoase sunt cele din fibre naturale, în care corpul poate să transpire și să respire normal și natural. Și iată cum, dintr-o lovitură, mai bine zis, dintr-un concediu, cum putem să folosim o gamă întreagă de articole din materiale naturale ale căror calități le dăduserăm uitării. Și pentru că a venit vremea frumoasă și ieșim la iarbă verde, să încerăm să folosim cât mai puțin plastic sub formă de ambalaj, iar dacă totuși nu avem altă soluție, măcar să îl luăm înapoi cu noi, să nu sufocăm covorul de iarbă care s-a așternut peste tot, cu tot felul de deșeuri din… plastic. Haideți împreună să fim mai atenți la ce și cum folosim, și să încercăm să insuflăm și copiilor nostri grija pentru natură, prin a le alege jucării din lemn, vă mai amintiți trenulețele și mașinuțele viu colorate și pe Pinochio, toate realizate din lemn ?

RAUTATEA PAMANTULUI 23 MAI 2019

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Râmnicu Vâlcea participă în campania „România Reciclează”

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Asociația Environ și Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) organizează în data de 17 noiembrie 2018 o campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a bateriilor uzate.

Sâmbătă, 17 noiembrie 2018, între orele 10.00 – 16.00, locuitorii din Râmnicu Vâlcea vor putea preda echipamentele electrice și electronice vechi și acumulatorii portabili uzați la punctul fix de colectare amplasat în curtea fostului sediu al Liceului Tehnologic Oltchim (Chimic) de pe strada Nicolae Bălcescu nr.26.

Pentru echipamentele voluminoase (mașini de spălat, frigidere), locuitorii pot solicita telefonic sau prin e-mail (031.827.0000 sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) ridicarea de acasă.

Toți cei care vor preda minim 10 kg de deșeuri electrice sau 5 kg de baterii uzate la centrul de colectare special amenajat, vor fi premiați cu tichete cadou, pornind de la 10 lei.

Programul „România Reciclează” își propune să crească gradul de informare și conștientizare al populației cu privire la necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor uzate, pentru un mediu sănătos.

Potrivit prevederilor OUG nr.5/2015, autoritățile locale au obligația de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodăriile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un centru pe localitate) sau colectarea periodică cu operatori desemnați.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Romania este o tara bogata din punct de vedere natural, insa zacamintele de fier nu sunt inepuizabile. De aceea, ideal este ca persoanele fizice si persoanele juridice care detin deseuri feroase sa opteze pentru varianta reciclarii acestora, in vederea obtinerii unor obiecte care sa poata fi folosite in continuare. In ultimii ani s-au facut progrese considerabile in acest domeniu, iar oamenii au inceput sa fie din ce in ce mai constienti de faptul ca mediul inconjurator este foarte important si ca prin reciclarea anumitor obiecte, ei pot contribui la reducerea nivelului de poluare. Randurile de mai jos contin detalii despre principalele avantaje ale reciclarii.

Economisirea zacamintelor naturale de fier
Intai de toate, reciclarea deseurilor feroare reprezinta economisirea zacamintelor naturale de fier, care, desi sunt foarte bogate in Romania, nu sunt inepuizabile. Este indicat ca resursele sa fie protejate pe cat de mult posibil, pentru a putea fi folosite o perioada mai indelungata de timp. In cazul in care s-ar ajunge in situatia in care Romania sa fie nevoita sa importe fier, cu siguranta costurile ar fi extrem de mari.

Obtinerea contravalorii deseurilor de fier
Cei care detin deseuri de fier si decid sa colaboreze cu o firma specializata in colectarea si reciclarea acestora vor beneficia de contravaloarea obiectelor pe care le ofera firmei. Practic, fierul vechi este cantarit si, in functie de numarul de kilograme, persoanele fizice ori juridice vor obtine sume considerabile, pe care le pot folosi in interes personal sau pentru dezvoltarea afacerii proprii.

Un mediu inconjurator mai sanatos
Un alt avantaj al reciclarii deseurilor feroase este ca mediul inconjurator este astfel protejat de foarte multi factori daunatori. De exemplu, pentru extragerea bauxitei, care este folosita pentru fabricarea aluminiului sunt necesare substante chimice care otravesc simultan atat solul, cat si apa. Mai mult, la fiecare tona de aluminiu produs, in urma ramane o tona de noroi caustic. Prin reciclare, toate acestea pot fi evitate foarte usor!

Crearea unor noi locuri de munca
Dincolo de avantajele mai sus mentionate, privit ca un obicei normal, procesul de reciclare poate genera un numar mare de locuri de munca, atat in cadrul companiilor care se ocupa de coletarea deseurilor, cat si in cadrul companiilor care se ocupa de reciclarea lor. Astfel ar putea fi redus procentul numarului de oameni someri, iar nivelul de trai ar putea creste considerabil.

O noua mentalitate
A recicla deseurile, fie ca sunt feroase sau neferoase ar trebui sa fie un obicei pe care sa il adopte toti romanii. Grija pentru mediul inconjurator ar putea spori considerabil nivelul de trai, mai ales in orasele mari, acolo unde poluarea isi pune amprenta foarte mult asupra calitatii aerului, dar si asupra sanatatii oamenilor.

Reciclarea presupune o serie de avantaje de care se pot bucura atat oamenii, cat si natura, dar si animalele si pasarile. Cu cat aerul este mai curat, cu atat nivelul riscului de imbolnavire scade, iar oamenii pot avea parte de un trai ai sanatos!

Detalii si pret pe fier-vechi-constanta.ro
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În data de 15 septembrie 2018 a avut loc la Râmnicu Vâlcea a șasea ediție a ”Zilei Naționale a Curățeniei”, organizată de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, care împreună cu asociația ”Zâmbete Colorate” (reprezentanți locali ai Asociației ”Viitorul în Zori”) s-a alăturat astfel misiunii proiectului ,,Let’s Do It, Romania!” de mobilizare a cetățenilor, autorităților, societății civile, companiilor private și a mass media locale pentru curățarea municipiului de deșeuri.

Alături de partenerii ABA Olt, ROMSILVA, Agenția pentru Mediu Vâlcea, ROMPREST, ETA SA, Piețe Prest, Magic TIC-TAC, Club Rotary, Club Cozia, Cercetașii României ”Mircea cel Bătrân”, Cercetașii României ”Radu de la Afumați”, Asociația Zâmbete Colorate, Asociația Speranță pentru Râmnic, cu sprijinul Jandarmeriei Române, al Direcției Poliției Locale Râmnicu Vâlcea și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, reprezentanții Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea au intervenit pentru curățarea zonelor verzi de deșeuri în mai multe locații din oraș: strada Ștrandului, Dealul Capela, albia râului Olănești (zona Stadion-podul Carol I și podul Carol I-catedrala Ostroveni), zona Troianu, Malul Alb, zona Morilor, zona de picnic Ostroveni de pe strada Lacului și zona de picnic ”Hidro”.

Conform platformei letsdoitromania.ro, la nivelul județului Vâlcea au participat 3035 voluntari care au strâns 3970 de saci de deșeuri, cea mai mare parte a acțiunii concentrându-se la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea.
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea mulțumește pe această cale tuturor partenerilor și voluntarilor care au participat la campanie și care prin acțiunea lor și-au propus să facă din Râmnic cel mai curat oraș al țării.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

• Echipa Liceului „Constantin Brâncoveanu" din Horezu au colectat 325 de saci de deșeuri în anul școlar 2017-2018

Elevii de la Liceului „Constantin Brâncoveanu" din Horezu s-au clasat pe primul loc la categoria „Igienizare" în cadrul Concursului Național ecOprovocarea. În competiție s-au înscris și alte 107 școli din 37 de județe ale țării. Elevii din Prahova au reușit să colecteze 325 de saci de deșeuri din natură, totul în 92 de ore de voluntariat.

În cadrul programului ecOprovocarea, al asociației pentru dezvoltare durabilă ViitorPlus și susținut de City Park Mall Constanța și TenarisSilcotub, liceenii au desfășurat târguri tematice pentru protecția mediului, activități de igienizare, de colectare și reciclare deșeuri, plantare și amenajare spații verzi. În total, 12.000 de elevi și profesori din toată țara și-au unit forțele pentru a ajuta la refacerea mediul înconjurător din România în anul școlar 2017 - 2018.

Echipele de elevi și profesori care au obținut cele mai bune rezultate la Concursul Național din cadrul programului ecOprovocarea vor participa la următoarea Tabără ecOprovocarea.

„În acest an școlar, am văzut în elevi determinare, am văzut o dorință de a schimba soarta mediului înconjurător din România. Obiectivul nostru este de forma lideri în domeniul protejării mediului, iar liderii se formează încă de pe băncile școlii. Activitățile pe care elevii le fac în cadrul programului ecOprovocarea sunt extra-școlare și an de an ne bucură rezultatele și implicarea de care elevii dau dovadă în acțiunile lor de voluntariat. Ce ne dorim este să contribuim la obiectivul pentru dezvoltare durabilă stabilit de Națiunile Unite: educație de calitate", a declarat Lucia Cojocaru, Managerul Programului „ecOprovocarea" al Asociatiei ViitorPlus.

În cei 8 ani de activitate, liceenii și profesorii coordonatori de echipe din țară care s-au înscris în programul ecOprovocarea au efectuat 97.000 de ore de voluntariat. În tot acest timp, ei au organizat 3.500 de evenimente de educație ecologică, au reciclat 390.000 de kilograme de deșeuri, au strâns alți 4.700 de saci de deșeuri din natură, au amenajat spații verzi și au plantat 117.000 de puieți.

În ce constă programul ecOprovocarea

Programul ecOprovocarea este format din mai multe tipuri de activități dedicate educației și voluntariatului în privința mediului înconjurător: Cluburile ecOprovocarea desfășurate în comunitățile din Călărași și Zalău, Concursul Național, Tabăra ecOprovocarea destinată echipelor de elevi și profesori care au avut cele mai bune rezultate în cadrul cluburilor și a Concursului Național, Resursele online gratuite pentru profesori, ecObiblioteca elevilor în care aceștia găsesc o colecție online de documentare, clipuri motivaționale și inspitaționale, flashmob-uri, desene animate, studii și statistici.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ziua Mondială a Mediului, inițiată de Organizația Națiunilor Unite(O.N.U.) în 1972, este sărbătorită anual pe data de 5 iunie de comunități din întreaga lume. De atunci, acest eveniment a devenit un prilej pentru ca oamenii din întreaga lume să se angajeze activ în protejarea mediului.

Prin tema din acest an, “Combate poluarea cu plastic”, factorii responsabili și comunitățile sunt îndemnați să se unească și găsească alternative durabile la utilizarea excesivă a plasticului care poluează oceanele și ne amenință sănătatea.

Conform datelor ONU:
- În fiecare an, cel puțin 13 milioane de tone de plastic ajung în oceane, echivalentul unui camion complet de gunoi descărcat la fiecare minut.
- În ultimul deceniu, am produs mai mult plastic decât în tot secolul trecut.
- 50% din plasticul pe care îl folosim este de unică folosință.
- Cumpărăm 1 milion de sticle de plastic la fiecare minut.
- Plasticul reprezintă 10% din totalul deșeurilor generate.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea organizează mâine la sediul său o activitate de conștientizare a elevilor privind importanta protejarii mediului inconjurator. În programul de activități sunt cuprinse lecții deschise, prezentări de materiale video și dezbateri pe tema poluării cu plastic, participanți fiind elevi de cls. a III-a ai Școlii Gimnaziale I. Gh. Duca Rm Vâlcea.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

• Recomandat pentru toate tipurile de culturi. Este eficient și în perioadele de secetă sau îngheț timpuriu

AgroBIOn este prima fabrică-laborator nanotehnologic din România în producerea îngrășămintelor foliare obținute prin procedee nanotehnologice. Cu ajutorul acestor produse, 100% naturale, omul are șansa de a reduce din îngrășămintele chimice tradiționale și de a proteja solul, apele, sănătatea lui și a animalelor fără micșorarea productivității. Producătorii acestor produse spun că productivitatea se va mări cu ajutorul acestui produs cu minim 30% datorită hranei duble a plantelor. De asemenea, va exista o rezistență bună a plantelor la secetă și boli.

Produsele AgroBIOn au apărut pe piață în urma efectuării mai multor studii (experimentele au durat aproximativ cinci ani) realizate pe toate culturile, tocmai pentru ca, ulterior, agricultorii să fie pe deplin mulțumiți de aceste produse. AgroBIOn este compatibil cu majoritatea pesticidelor utilizate în pomicultură, horticultură, legumicultură, viticultură și cultura mare, putând fi aplicat împreună cu acestea. „AgroBIOn este un îngrășământ foliar organic concentrat lichid extras din mase organice naturale, îmbogățite cu microelemente complexe procesate prin procedee nanotehnologice pentru toate culturile. Este produs în România din anul 2015. În anul 2017 a fost avizat RO-Îngrășământ. Testările au demonstrat rezultate deosebite, sporul de producție fiind între 30% și 40%. Administrarea produsului mărește rezistența plantelor la secetă și boli, îmbunătățește aspectul exterior al frunzelor la speciile de legume, pomi, și arbuști fructiferi, influențează pozitiv mărimea fructelor. Efectele deosebite s-au obținut în anii secetoși, când testele efectuate au demonstrat că AgroBIOn are proprietatea de a face culturile mai rezistente la lipsa normei de apă în sol și atmosferă. Totodată, produsul nostru protejează culturile, plantele și florile acestora de brumă și înghețuri timpurii”, a precizat Aurelia Corcimari, administrator fabricii AgroBIOn.

Cum acționează AgroBIOn?

Microelementele și substanțele organice din conținutul soluției AgroBIOn pătrund foarte ușor prin porii membranelor celulelor plantelor. Acestea sunt foarte repede absorbite de celulele frunzelor și rădăcinilor. „Acest produs este foarte activ. El pătrunde rapid în celulele vii, cu o viteză de mii de ori mai mare decât moleculele altor substanțe. Dacă noi introducem în sol substanțe chimice, oricum ele trebuie să se dizolve, iar pentru asta rădăcina consumă multă energie ca să le absoarbă. Cu timpul, elementele rămase de la îngrășămintele neorganice sunt spălate de ape, concentrate în diferite locuri, unde dăunează solului, plantelor și apelor din pânzele freatice, bălților, lacurilor și apelor curgătoare. În cazul AgroBIOn microelementele nu prezintă niciun pericol pentru sol și plante. Acestea sunt asimilate de plante în proporție de 99%. Pericolul ca soluțiile să fie spălate de ploi, practic, nu există. AgroBIOn nu intră în reacții chimice cu alte substanțe sau pesticide. Se recomandă a fi dizolvat primul în apă. Această hrană dublă a plantelor este o noțiune gândită și elaborată de mine. Ca noțiune și ansamblu, hrana dublă ar înlocui cuvintele la om și animale, și cuvântul tradițional și foliar la plante. Această hrană nu este un adaos, o suplimentare, dar este un proces biologic, chimic și fiziologic necesar oricărei plante. Și omul și animalele utilizează hrana dublă. Fără lumină solară, fără apă, aer și fără praful din atmosferă omul și animalele nu ar exista”, a declarat dr. ing. Alexei Corcimari, specialist în electrochimie, inventator și autorul proiectului nanotehnologic de producere a îngrășămintelor organice naturale AgroBIOn.

Pentru efecte mai bune, producătorul recomandă să se administreze AgroBIOn cel puțin de două ori în perioada vegetației plantei. AgroBIOn nu numai că sporește producția, ci poate reduce cantitatea de alte îngrășăminte chimice care sunt, de obicei, scumpe.

De exemplu: Dacă la un hectar se administra 150-200 kilograme de azotați, fosfați, silitră sau uree, în urma administrăii AgroBIOn cantitatea aceasta se poate reduce cu 30% sau 40%. Acest produs nu este toxic, valorea DL50 este mai mare de 10.000 mg/kg corp, prin urmare este lipsit, practic, de toxicitate.

Casetă:

Acest produs este recomandat pentru toate tipurile de culturi. De exemplu, la cerealele de primăvară (grâu, orz, secară, triticale, etc.), la cerealele de toamnă (grâu, orz, etc), la floarea soarelui, la porumb, la rapiță, la leguminoase (soia, fasole, mazăre, linte, năut, etc), la cartof, la legumele rădăcinoase (sfeclă, morcov, nap, ridiche, etc.), la legumele solanacee (roșii, ardei, vinete, etc), la legumele curcubitacee (castravete, pepene verde, pepene galben, dovleac, dovlecel, etc.), la legumele din grupa verzei (varza de vară, de toamnă, varza roșie, conopida, brocolli, etc.), legume verdețuri și condimente (pătrunjel, mărar, coriandru, salate, busuioc, lobodă, țelină, ceapă verde, cimbru, muștar, șofran, etc), la legumele bulboase (ceapă, usturoi, praz, etc.), la răsaduri și material de plantat viticol și pomicol, la arbuști fructiferi (căpșun, zmeur, mur, coacăz, afin, alun, etc.), pomi fructiferi (măr, prun, păr, cireș, vișin, cais, etc.), arbuști decorativi, viță de vie, la tratarea butașilor de viță de vie și al școlii de vie, la gazoane, pășuni, lucerniere (iarbă, lucernă, etc.), la utilizarea instalațiilor de picurare.

Produsul este garantat minim trei ani de la data fabricării în condițiile de depozitarea recomandate de producător.

Un litru de AgroBIOn se dizolvă în 200 de litri de apă, iar cu soluția obținută se va prelucra un hectar de culturi.

Puteți comanda acest produs la numerele de telefon: 0747/534.661 sau 0799/582.180 sau la e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

• Petronela Tămaș
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Editorial

13
Feb2020
Distrugerea României

Distrugerea României

Written byRomeo POPESCU

Cei care conduc destinele românești după 1989 pot fi  considerați trădători de țară. După asasinarea Ceaușeștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. Cum altfel explicați distrugerea sistematică a economiei, din ordinul și cu supervizarea celor...

Opinii

30
Ian2020
Virusomania tâmpește România

Virusomania tâmpește România

Written byMagda POPESCU

Știrile care vin din China sunt tot mai alarmante în ceea ce privește noul virus gripal descoperit acolo. Însă, în România, în loc să tratăm, la nivel public și informațional, această situație cu responsabilitate și discernământ, se titrează cât mai...